Terug na bo

IKLO621 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die teoretiese grondslag, beginsels, voordele en uitdagings verbonde aan multivlakonderrig kan identifiseer en bespreek;
 • strategieë kan toepas om leerders in ’n inklusiewe klaskamer te leer ken deur ’n inligtings-, analise- en mobilisasie-driestapplan te volg om intervensies en aanpassings te beplan ten einde leerders met individuele behoeftes te ondersteun;
 • strategieë kan toepas met die oog op die voorkoming en die aanlering van vaardighede om probleemgedrag die hoof te bied deur leerdergedrag te identifiseer en te verstaan en insig te hê in onderwyser se reaksies ten gevolge van die uitdagende gedrag;
 • koöperatiewe leeromgewings kan skep wat bevorderlik vir multivlakonderrig en leer is;
 • multivlakonderrig en leerstrategieë kan ontwikkel en toepas deur verskillende aanpassingstyle, die gebruik van taksonomieë en die aanpassingsleer; en
 • multivlakassessering op verskeie vlakke kan toepas deur middel van assesseringsriglyne, rekordhouding en verslaglewering op ’n regverdige en eties-geldige wyse binne die raamwerk van Suid-Afrikaanse onderwysbeleide.

After completing this module, students should be able to

 • identify and discuss the theoretical foundation, principles, benefits, and challenges of multi-level teaching;
 • apply strategies to get to know the learners in an inclusive classroom by following a three-step plan of information collection, analysis and mobilisation of analysed information to plan interventions and adjustments to support learners with individual needs;
 • apply preventative and skill-building strategies to address problem behaviour by identifying and understanding learner behaviour and have insight into the teachers’ reactions as a result of challenging behaviour;
 • set cooperative learning scenes that are conducive to multi-level teaching and learning;
 • develop and apply multi-level teaching and learning strategies through different styles of adaptation, the use of taxonomies; and the adaptation ladder; and
 • apply multi-level assessment by means of guidelines on assessment, recording and reporting on multiple levels in a fair and ethically valid way within the framework of South African education policies.