Terug na bo

PNAV631 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ’n probleem in ’n spesifieke veld of dissipline kan identifiseer, dit omskryf en daaroor navorsing kan doen;
  • die projek kan beplan op grond van die probleem en navorsing wat binne ’n spesifieke veld of dissipline geïdentifiseer is;
  • ’n navorsingsprojek met ondersteunende mentorskap kan uitvoer; en
  • ’n goeie wetenskaplike navorsingsverslag kan saamstel, wat uitkomste 1 tot 3 hier bo integreer, deur die korrekte formaat en redigering te gebruik.

After completing this module, students should be able to 

  • identify, define and research a problem in a specific field or discipline;
  • plan a project from the problem and research identified within a particular field or discipline;
  • conduct a research project with supporting mentoring; and
  • compile a good scientific research report, integrating outcomes 1 to 3 above, using the correct format and referencing.