Terug na bo

NAVS611 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • onderwysteorieë, -konsepte en -idees kan definieer en beskryf;
  • verskillende navorsingsparadigmas, filosofiese wêreldbeskouings en navorsingsbenaderings kan verduidelik en ondersoek;
  • navorsingsvrae en -probleme in verskeie onderwyskontekste kan evalueer;
  • etiese en betroubaarheidsoorwegings kan beskryf wat in berekening gebring moet word wanneer navorsing uitgevoer word; en
  • ’n navorsingsvoorstel ontwikkel wat uitkomste 1 tot 4 integreer deur die gepaste formaat en verwysingsmetode te gebruik.

After completing this module, students should be able to

  • define and describe educational theories, concepts and ideas;
  • explain and examine the different research paradigms, philosophical worldviews and research approaches;
  • evaluate research questions and research problems in various educational contexts;
  • describe ethical and trustworthiness considerations that need to be taken into account when conducting research; and
  • develop a research proposal that integrates outcomes 1 to 4, applying the correct format and referencing.