Terug na bo

OLTP611 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kennis en begrip toon van die grondslae van gehalte-didaktiek vir onderrig-en-leer-doeleindes;
  • die vermoë toon om gehalte-onderrig en -leer te beplan, te benut, te evalueer en daaroor te reflekteer binne verskeie kontekste en leerareas;
  • die vermoë toon om verskeie onderrigstrategieë soos direkte onderrig, bespreking, kleingroepe, koöperatiewe leer, probleemoplossing, navorsing deur leerders en gevallestudies binne verskeie kontekste en leerareas te gebruik;
  • begrip toon vir die kompleksiteit daaraan verbonde om doeltreffende klaskamerbestuurstrategieë, soos doeltreffende klaskameruitleg en administrasie, te kies en toe te pas; en
  • die vermoë toon om kreatiewe insig, nougesette interpretasies en oplossings vir onderrig-en-leer-probleme te bied wat binne die konteks en vir die leerareas gepas is.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate knowledge and understanding of the foundations of quality didactics for the purpose of teaching and learning;
  • demonstrate the ability to plan, use, evaluate and reflect on quality teaching and learning in a variety of contexts and learning areas;
  • demonstrate the ability to use various teaching strategies such as direct instruction, discussion, small group, cooperative learning, problem-solving, learner research and case studies in a variety of contexts and learning areas;
  • understand the complexities of selecting and applying effective classroom management strategies, such as effective classroom layout and administration; and
  • demonstrate the ability to offer creative insight, conscientious interpretations and solutions to teaching and learning issues appropriate to the context and learning areas.