Terug na bo

ILTW611 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • gespesialiseerde GIK en PIK toon van Wiskunde- en taalassesseringsinstrumente sowel as benaderings om spesifieke hindernisse met betrekking tot wiskunde en taal te identifiseer en analiseer;
  • ’n goed geïntegreerde begrip toon van hul eie oriëntasie, waardes en houdings teenoor leerders wat leerhindernisse in Wiskunde en taal ondervind;
  • ’n wye verskeidenheid van gespesialiseerde vaardighede kan toepas om komplekse leerhindernisse in Wiskunde en taal te identifiseer, assesseer en analiseer; en
  • etiese en professionele standaarde kan toepas wanneer besluite binne ’n ondersteunende, fasiliterende en beradingsomgewing geneem word.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate specialised SCK and PCK on mathematical and language assessment tools and approaches to identify and analyse specific mathematical and language barriers;
  • demonstrate a well-integrated understanding of their own orientation, values and attitude towards learners with barriers to learning in Mathematics and language;
  • apply a range of specialised skills to identify, assess and analyse complex learning barriers in Mathematics and language; and
  • apply ethical and professional standards in making and defending decisions within a supportive, facilitating and counselling environment.