Terug na bo

IDAH611 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • gespesialiseerde GIK en PIK kan demontreer van die identifisering en assessering m.b.t. ’n wye verskeidenheid van intrinsieke leerhindernisse, waarby fisiese, perseptuele en inligtingverwerkingsleerhindernisse in ’n inklusiewe klaskamer ingesluit is, deur die gebruik van gepaste assesseringsinstrumente en -benaderings ten einde leerondersteuning te bevorder;
  • ’n goed geïntegreerde begrip toon van hul eie oriëntasie, waardes en houdings teenoor ’n wye verskeidenheid van intrinsieke leerhindernisse sowel as die assessering van leerders wat hierdie hindernisse ervaar; en
  • etiese en professionele standaarde kan toepas tydens die neem en verdediging van besluite binne ’n ondersteunende en inklusiewe omgewing.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate specialised SCK and PCK on identifying and assessing a wide range of intrinsic barriers to learning, including physical, perceptual and information processing barriers to learning in an inclusive classroom, using relevant assessment tools and approaches to promote learning support;
  • demonstrate a well-integrated understanding of their own orientation, values and attitude towards a wide range of intrinsic barriers to learning and the assessment of learners suffering from such barriers; and
  • apply ethical and professional standards in making and defending decisions within a supportive and inclusive environment.