Terug na bo

OKIS121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • skooletiket, skoolreëls en die algemene organisasie van die skool as ’n stelsel kan beskryf;
  • die vermoë kan demonstreer om onderrig-en-leeraktiwiteite te beplan;
  • die vermoë kan demonstreer om ’n reeks administratiewe take wat van ’n onderwys vereis word te voltooi; en
  • gepaste onderrig-en-leer-tegnieke, materiaal, lesse, assesseringsmetodes en klaskamerbestuurtegnieke vir elke fase kan identifiseer.

After completing this module, students should be able to

  • describe school etiquette, school rules and the general organisation of the school as a system;
  • demonstrate the ability to plan teaching-and-learning activities; 
  • demonstrate the ability to complete a range of administrative tasks required of a teacher; and
  • identify appropriate teaching-and-learning techniques, material, lessons, assessment methods and classroom management techniques for each phase.