Terug na bo

TVEN121 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  •  tekste kan lees en interpreteer vir akademiese doeleindes;
  • idees duidelik kan uitdruk, met onderskeidingsvermoë kan luister en op ’n gepaste wyse reageer;
  • basiese taalstrukture en -konvensies ondersoek met spesifieke verwysing na grammatika en spelreëls, leestekens en sinskonstruksie; en
  • tekste kan produseer, deur omskrywing en opsomming te gebruik ten einde plagiaat te vermy, en bronne kan aanhaal deur die gebruik van die Aros-metode.

After completing this module, students should be able to

  • read and interpret texts for academic purposes;
  • express ideas clearly, listen with discernment and respond appropriately;
  • investigate basic language structures and conventions with specific reference to grammar and spelling rules, punctuation and sentence construction; and
  • produce texts, using paraphrasing and summarising to avoid plagiarism, and cite sources using the Aros method.