Terug na bo

FIBY111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • basiese kennis kan toon van die Bybel as God se openbaring aan die mens;
  • kennis kan toon van die 12 Belydenisskrifte en die vraag rondom verlossing;
  • filosofie en Christelike filosofie as konsepte kan verduidelik; en
  • geleenthede kan identifiseer waar Christelike waardes en Bybelse beginsels toegepas kan word ten einde ’n waardegedrewe onderwyspraktyk te verryk.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate basic knowledge of the Bible as God’s revelation to man;
  • demonstrate knowledge of the 12 Articles of Faith and the question of salvation; 
  • explain the concepts of philosophy and Christian philosophy; and
  • identify opportunities where Christian values and Biblical principles can be applied to enrich a value-driven education practice.