Terug na bo

ROBO421 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die robotika- en koderingskonsepte wat die Grondslagfaseleerder moet kan bemeester, kan identifiseer en beskryf;
 • die robotika- en koderingsvaardighede wat die Grondslagfaseleerder moet kan ontwikkel, kan identifiseer en beskryf;
 • programme, hardeware en sagteware rakende robotika en kodering kan identifiseer en analiseer ten einde te bepaal of dit vir die Grondslagfaseklaskamer geskik is;
 • op ‘n ontwikkelingsgepaste wyse die onderrig en leer van robotika en kodering in die Grondslagfaseklaskamer kan beplan deur na die korrekte metodes en werkswyses te verwys;
 • die KABV kan interpreteer om ouderdomstoepaslike lesse te beplan;
 • robotika en kodering met ander vakgebiede kan integreer; en
 • geskikte aktiwiteite vir ‘n Grondslagfaseleerder kan ontwikkel om robotika en kodering te assesseer.

After completing this module, students should be able to

 • identify and describe the robotics and coding concepts the Foundation Phase learner must master;
 • identify and describe the robotics and coding skills the Foundation Phase learner must develop, identify and describe;
 • identify and analyse programmes, hardware and software regarding robotics and coding to determine whether it is suitable for the Foundation Phase classroom;
 • plan the teaching and learning of robotics and coding in the Foundation Phase classroom in a developmentally appropriate way by referring to the correct methods and work procedures;
 • interpret the CAPS to plan age-appropriate lessons;
 • integrate robotics and coding with other subject areas; and
 • develop suitable activities for a Foundation Phase learner to assess robotics and coding.