Terug na bo

LEER114 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kennis oor hulself en bewustheid kan demonstreer in terme van hul benadering tot akademiese en spantake;
  • denkgewoontes kan kweek in terme van die wyse waarop daar oor akademiese geletterdheidsvaardighede nagedink word;
  • sleutelprobleemoplossings- asook logiese, kritiese en analitiese denkvaardighede kan identifiseer; en
  • basiese probleemoplossingstegnieke, -beginsels en -praktyke kan identifiseer om probleme wat op ’n daaglikse basis voorkom in die onderrigkonteks op te los.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate self-knowledge and awareness in the approach to academic and team tasks;
  • identify "habits of mind" to develop towards enhancing academic literacy skills;
  • identify core problem-solving as well as logical, critical and analytical thinking techniques; and
  • apply basic problem-solving techniques, principles and practices to solve routine problems in the teaching context.