Terug na bo

ONWR311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • die aardrykskunde-konsepte sowel as die aardrykskunde-vaardighede kan beskryf wat met die vakgebied Wiskunde integreer en sodoende ook deur die graad R-leerder moet kan bemeester en ontwikkel word;
 • toepaslike leerervarings kan skep vir die graad R-leerder waar aardrykskunde met Wiskunde integreer;
 • motoriese vaardighede en perseptuele vaardighede in die graad R-program kan ontwikkel deur dit met ‘n wiskundige-benadering te integreer;
 • op ‘n ontwikkelingsgepaste wyse Wiskunde-onderrig en leer in die graad R-klaskamer kan beplan deur na die korrekte metodes en werkswyses te verwys;
 • toepaslike leerervarings vir Natuurwetenskappe in  graad R met die korrekte wiskundige onderrig-en-leer-metodes en werkswyses kan integreer;
 • begrip vir die basiese musieknotasies kan toon en dit met wiskundige leerervarings in die graad R-klaskamer integreer; en
 • die beginsels van dans (ritmiese beweging) in die Graad R-Musiekprogram kan ondersoek en daardie beginsels met Wiskunde integreer.

 

After completing this module, students should be able to

 • describe the concepts and skills in geography that integrate with the subject area of Mathematics and thus must also be mastered and developed by the grade R learner;
 • create appropriate learning experiences for the grade R learner where geography integrates with Mathematics;
 • develop motor and perceptual skills in the grade R programme by integrating them with a mathematical approach;
 • plan the teaching of Mathematics in the grade R classroom in a development-appropriate manner by referring to the correct methods and procedures;
 • integrate appropriate learning experiences in Natural Sciences for grade R with the correct mathematical methods and procedures for teaching and learning;
 • show an understanding of the basic music notations and integrate them with learning experiences in Mathematics in the grade R classroom; and
 • investigate the principles of dancing (rhythmic movement) in the Grade R Music Programme and integrate those principles with Mathematics.