Terug na bo

ONET111 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • in staat wees om oor taalverwerwing en die onderrig en leer van taalvaardighede te besin as deel van die Godgegewe behoefte aan kommunikasie;
  • so kan beplan dat ontwikkelingstoepaslike metodes tydens die aanbieding van ‘n ontluikende geletterdheidsprogram toegepas word;
  • weet hoe om mondelinge taalontwikkeling en woordeskatuitbreiding in graad R te stimuleer; en
  • toegerus wees om geskikte onderrigmateriaal aan die hand van toepaslike kriteria te kies.

After completing this module, students should be able to 

  • reflect on language acquisition and the teaching and learning of language skills as part of the God-given need for communication;
  • plan in such a way that development-applicable methods are applied during the presentation of an emergent literacy programme;
  • know how to stimulate oral language development and vocabulary enrichment in grade R; and
  • be equipped to choose suitable teaching materials based on appropriate criteria.