Terug na bo

ENGA321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kan demonstreer dat hulle kennis dra van die voorgeskrewe velde en kernareas van klaskamerpraktyke sowel as die ontwerp van leerderaktiwiteite en dat hulle oor die vermoë beskik om in ’n addisionele/tweede taal te kan kommunikeer;
  • verskeie onderrigstrategieë kan demonstreer van verskillende kommunikasiepraktyke;
  • relevante metodes, prosedures en onderrigstrategieë kan implementeer en demonstreer;
  • dramatisering as onderrigstrategie kan demonstreer en implementeer; en
  • kommunikatiewe vaardighede kan demonstreer deur stories/liedjies en rympies self te skryf.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate that they have knowledge of prescribed fields and core areas of classroom practices as well as the design of learner activities and that they can communicate in an additional/second language;
  • demonstrate different teaching strategies of different communication practices;
  • implement and demonstrate relevant methods, procedures, and teaching strategies;
  • demonstrate and implement dramatizing as a teaching strategy; and
  • demonstrate communicative skills by writing their own stories/songs and rhymes.