Terug na bo

BYBK411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • Paulus se briewe tematies kan ontleed en in die praktyk kan toepas;
  • die Skrif kan ontleed as samehangende geheel, met toespitsing op die verlossingsleer en die begrip “regverdigmaking”; en
  • die Christenonderwyser se lewens- en wêreldbeskouing kan verstaan vanuit die briewe van Paulus en dit kan toepas.

After completing this module, students should be able to

  • analyse Paul’s letters thematically and apply them in practice;
  • analyse the Bible as a coherent whole, focusing on the doctrine of salvation and the concept of “justification”; and
  • understand the Christian teacher’s view of life and worldview from the letters of Paul and apply it.