Terug na bo

LVON212 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die SSGB-analise kan verduidelik asook konflikhantering en gepaste reaksies met betrekking tot afknouery en dit op ’n persoonlike vlak kan toepas;
  • vaardighede kan ontwikkel om sosiale verantwoordelikheid te kan herken, op te los en pedagogies te kan oordra;
  • omgewingsgevare asook ’n gebrek aan higiëne kan identifiseer en evalueer en moontlike oplossings vir bogenoemde probleme kan bied;
  • oor basiese kennis beskik van Intermediêre Fase-leerders se motoriese ontwikkeling, tesame met omvattende kennis van motoriese vaardighede; en
  • hul eie wêreldbeskouing kan ontwikkel aan die hand van Mark Seligman se “PERMA”-model.

After completing this module, students should be able to

  • explain the SWOT analysis as well as conflict resolution and suitable reactions with regard to bullying and apply it on a personal level;
  • develop skills to recognise social responsibilities, solve them and communicate them pedagogically;
  • identify environmental dangers as well as a lack of hygiene and present possible solutions for the above problems;
  • have a working knowledge of Intermediate Phase learners’ motor development, as well as extensive knowledge of motor skills; and
  • develop an own worldview according to Mark Seligman’s PERMA model.