Terug na bo

FILO323 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor ’n kennisbasis in die Filosofie van die Opvoedkunde beskik wat hulle sal gebruik om vorige kennis te kan integreer wat reeds oor die Opvoedkunde binne die Filosofie van die Opvoedkunde opgebou is;
  • begrip toon en oor die vermoë beskik om die sleutelterme, konsepte, feite, beginsels en teorieë van die Filosofie van die Opvoedkunde toe te pas;
  • metodes en werkswyses kan demonstreer wat hulle kan gebruik om die tetiese en antitese-metode toe te pas in hul beoordeling en evaluering van verskillende opvoedkundige teorieë; 
  • etiese en professionele praktyk kan toepas om sodoende die vermoë te demonstreer om besluite te neem en altyd eties en professioneel op te tree; en
  • inligting kan skep en kommunikeer wat hulle sal gebruik om die vermoë te demonstreer om hul filosofieë, idees en menings te ontwikkel en te kommunikeer deur middel van die samestelling van ‘n kurrikulum.

 

After completing this module, students should be able to

  • possess knowledge of the Philosophy of Education that they will use to integrate any prior knowledge that has already been built up about Education within the Philosophy of Education;
  • display an understanding of and have the ability to apply key terminology, concepts, facts, principles, and theories regarding the Philosophy of Education;
  • demonstrate methods and procedures that they can use to apply thetical and anti-thetical methods in their assessment and evaluation of various educational theories;
  • apply ethical and professional practices in order to demonstrate the ability to make decisions and always act ethically and professionally; and
  • create and communicate information that they can use to demonstrate the ability to develop their philosophies, ideas, and opinions when compiling a curriculum.