Terug na bo

NTOB312 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2024

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • Paulus se briewe tematies kan ontleed en dit in die praktyk toepas;
  • die Skrif as samehangende geheel kan ontleed met toespitsing op die verlossingsleer en die begrip “regverdigmaking”; en
  • die Christenonderwyser se lewens- en wêreldbeskouing kan verstaan vanuit die briewe van Paulus en dit kan toepas.

After completing this module, students should be able to

  • thematically analyse Paul’s letters and apply them in practice;
  • analyse the Scriptures as a coherent whole with a particular focus on the doctrine of salvation and the concept of justification; and
  • understand and apply the Christian teacher’s philosophy of life and worldview from the letters of Paul.