Terug na bo

ASSR311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • oor kennisgeletterdheid beskik en 'n gestruktureerde proses kan gebruik om prestasiebewyse op alle leervlakke, met spesifieke fokus op graad R-onderrig en -assessering, te kan insamel en vertolk;
  • oor kennisgeletterdheid beskik en in staat wees om kennis van 'n verskeidenheid assesseringstegnieke, -metodes en -instrumente te openbaar;
  • oor kennisgeletterdheid beskik en in staat wees om die belangrikheid van assessering as 'n integrale deel van alle leer- en onderrigbeplanning te begryp; en
  • die vermoë demonstreer om selfassessering, assessering van die kind en die assessering van onderrigprogramme effektief toe te pas.

After completing this module, students should be able to

  • possess literacy knowledge and be able to use a structured process to collect and interpret achievement results on all levels with particular reference to grade R teaching and grade R assessment;
  • possess knowledge literacy and be able to display knowledge of various assessment techniques, methods, and instruments;
  • possess knowledge literacy and be able to understand the importance of assessment as an integral part of all learning and teaching planning; and
  • demonstrate the ability to apply self-assessment, assessment of the learner, and the assessment of all learning programmes effectively.