NGOS Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Natuurwetenskappe

Die Nagraadse Onderwyssertifikaat in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig rus die student wat reeds oor die nodige vakkennis in 'n vakgebied beskik toe om die vakspesifieke leerinhoude vir leerders vanaf graad 7 tot 12 in die praktyk effektief te onderrig.

Toelatingsvereistes:

Voornemende studente moet in besit wees van ʼn 360-krediet NKR-vlak 6-diploma of 360-krediet NKR-vlak 7 Baccalaureus-graad met die vakkombinasies wat volg vir die aanbieding van twee onderrigmetodologieë, naamlik een Senior Fase-vak en een Verdere Onderwys en Opleiding-vak. Toelatingsvereistes vir NGOS (Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig) behels ʼn Senior Fase-spesialisasie (toepaslike vakke op tweedejaarsvlak) en ʼn Verdere Onderwys en Opleidingspesialisasie (toepaslike hoofvak ten minste op tweedejaarsvlak op NKR-vlak 7 voltooi).

Verdere Onderwys en Opleiding-Onderrig-vakmetodiek:

Voornemende studente moet een Verdere Onderwys en Opleiding-Onderrig (VOO)- vakmetodiek kies van ’n skoolvak wat tot op tweedejaarsvlak (NKR-vlak 7) geslaag is. Indien tale as ’n hoofvak in VOO gekies word, is die voorvereiste dat dit tot op derdejaarsvlak (NKR-vlak 7) geslaag is.

Metode van aflewering

Hierdie kursus word hoofsaaklik aanlyn deur middel van e-leer aangebied met akademiese ondersteuning tydens beperkte ontmoetingsgeleenthede. Onderrigondersteuning vind deurlopend aanlyn deur middel van e-Klas plaas.

Praktiese onderwys

Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen. Die praktiese tydperke sal bepaal word na gelang van die student se keuse om die program voltyds of deeltyds af te handel. Voltydse studente wat studie in een jaar wil voltooi (met 'n maksimum van tot twee jaar), doen in die eerste semester vier weke prakties sowel as vier weke in die tweede semester. Deeltydse studente wat studie oor twee jaar versprei (met 'n maksimum van tot drie jaar) doen twee weke prakties per semester.