NGOS Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding Onderrig

Hierdie kursus word hoofsaaklik aanlyn deur middel van e-leer aangebied met akademiese ondersteuning tydens beperkte ontmoetingsgeleenthede.

Die Nagraadse Onderwyssertifikaat in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding Onderrig rus die student wat reeds oor die nodige vakkennis in 'n vakgebied beskik toe om die vakspesifieke leerinhoude vir leerders vanaf graad 7 tot 12 in die praktyk effektief te onderrig.

Vir spesialisering in  Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die VOO-vakmetodiek moet studente aan die volgende vereistes voldoen: Vir spesialisering in Rekeningkundeonderrig is die voorvereiste Rekeningkunde 2 of Finansiële Bestuur 2 en Rekeningkunde 1. Om te spesialiseer in Besigheidstudiesonderrig is die voorvereiste Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsekonomie 2 of Besigheidsadministrasie 2 of Kleinbesigheidsbestuur 2. 

Vir die SF-vakmetodiek is die voorvereiste een van die volgende vakke wat op tweedejaarsvlak voltooi is: Rekeningkunde, Ekonomie, Besigheidsbestuur of  Besigheidsadministrasie.

Metode van aflewering

Hierdie kursus word hoofsaaklik aanlyn deur middel van e-leer aangebied met akademiese ondersteuning tydens beperkte ontmoetingsgeleenthede. Onderrigondersteuning vind deurlopend aanlyn deur middel van e-Klas plaas.

Praktiese onderwys

Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen. Die praktiese tydperke sal bepaal word na gelang van die student se keuse om die program voltyds of deeltyds af te handel. Voltydse studente wat studies in een jaar wil voltooi (met maksimum van tot twee jaar), doen in die eerste semester vier weke prakties sowel as vier weke in die tweede semester. Deeltydse studente wat studies oor twee jaar versprei (met maksimum van tot drie jaar) doen twee weke prakties per semester.