NGOS Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig

FET - Afrikaans Home Language, SP - English First Additional Language

Beskik jy oor 'n graad en wil jy graag jou roeping as onderwyser uitleef?  NGOS is 'n nagraadse onderwyssertifikaat wat jou voorberei om vakkennis in jou vakgebied aan hoërskoolleerlinge oor te dra.  Aros bied drie NGOS-spesialiseringsrigtings aan, naamlik Tale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Natuurwetenskappe.  As jy 'n passie vir die onderwys het, is hierdie rigting net vir jou!

Modus van aflewering

 • Die NGOS word aangebied deur middel van afstandsonderrig met 'n hoë vlak van aanlynondersteuning.  
 • Praktiese onderwys:  Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen.  Die tydperke van die prakties sal bepaal word deur die student se keuse om die NGOS voltyds (een jaar met vergunning tot twee jaar) of deeltyds (twee jaar met vergunning tot drie jaar) te voltooi.
  • Voltydse studente:  Semester 1 - vier weke; Semester 2 - vier weke.
  • Deeltydse studente: twee weke per semester.

Toelatingsvereistes

Voornemende studente moet in besit wees van ʼn 360-krediet NKR-vlak 6-diploma of 360-krediet NKR-vlak 7 Baccalaureus-graad.  Hier moet studente se vakkombinasies van so aard wees dat hulle twee onderrigmetodologieë kan aanbied, naamlik een Senior Fase-vak en een Verdere Onderwys- en Opleidingsvak.

Toelatingsvereistes vir NGOS (Senior Fase en Verdere Onderwys- en Opleidingsonderrig) behels

 • 'n Senior Fase-spesialisering (toepaslike vakke op tweedejaarsvlak); en
 • 'n Verdere Onderwys- en Opleidingspesialisering (toepaslike hoofvak ten minste op tweedejaarsvlak op NKR-vlak 7 voltooi).  Indien tale as 'n hoofvak in VOO gekies word, is die voorvereiste dat dit tot op derdejaarsvlak (NKR-vlak 7) geslaag is.

Aros bied die volgende NGOS-rigtings aan

Rigtings

Spesialiseringsrigtings

Voorvereistes om toelating

Tale

Afrikaans Huistaal (VOO en SF)

VOO en SF:  Afrikaans 3

Engels Eerste Addisionele Taal

(VOO en SF)

VOO en SF:  Engels 3

Afrikaans Huistaal (VOO) en Engels Eerste Addisionele Taal (SF)

VOOAfrikaans 3

SF:     Engels 2

Engels Eerste Addisionele taal (VOO) en Afrikaans Huistaal (SF)

VOO:  Engels 3

SF:      Afrikaans 2

Ekonomiese en Bestuursweten-skappe

Rekeningkunde (VOO) en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (SF)

VOO:  Rekeningkunde 2 of  
           Finansiële bestuur 2 en
           Rekeningkunde 1

SF:    Rekeningkunde 2 of

          Ekonomie 2 of
          Besigheidsbestuur 2 of
          Besigheidsadministrasie 2

Besigheidstudies (VOO) en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (SF)

VOO:  Besigheidsbestuur 2 of 
           Besigheidsekonomie 2 of
           Besigheidsadministrasie 2 of  
           Kleinbesigheidsbestuur 2

SF:     Rekeningkunde 2 of
          Ekonomie 2 of
          Besigheidsbestuur 2 of
          Besigheidsadministrasie 2

Natuurweten-skappe

Lewenswetenskappe (VOO) en Wiskunde (SF)

 

VOO:  Botanie 2 en Soölogie 1 of
           Soölogie 2 en Botanie 1 of
           Biologie 2

SF:     Wiskunde 2

Lewenswetenskappe (VOO) en Natuurwetenskappe (SF)

 

VOO:  Botanie 2 en Soölogie 1 of
           Soölogie 2 en Botanie 1 of
           Biologie 2

SF:      Biologie 2 of

           Botanie 2 of

           Soölogie 2 of

           Fisika 2 of

           Chemie 2 of

           Geografie 2

Wiskunde (VOO) en

Natuurwetenskappe (SF)

VOO:  Wiskunde 2 of

           Statistiek 2 of

           Toegepaste Wiskunde 2

SF:     Biologie 2 of

 Botanie 2

           Soölogie 2 of

           Fisika 2 of

           Chemie 2 of

           Geografie 2

Wiskundige Geletterdheid (VOO) en Wiskunde (SF)

VOO en SF:  Wiskunde 2 of

                     Statistiek 2 of

                     Toegepaste Wiskunde 2

Wiskunde (VOO en SF)

VOO en SF:  Wiskunde 2 of

                     Statistiek 2 of

                     Toegepaste Wiskunde 2

Wiskundige Geletterdheid (VOO) en Natuurwetenskappe (SF)

VOO:  Wiskunde 2 of

           Statistiek 2 of

           Toegepaste Wiskunde 2

SF:     Biologie 2 of

Botanie 2

          Soölogie 2 of

          Fisika 2 of

 Chemie 2 of

 Geografie 2

 

Koste

 • Aansoekfooi:  R250 (aansoeke na 31 Oktober ontvang - R500). 
 • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2022).
 • Klasgeld:  ongeveer R45 800 (eerste deposito ingesluit).
 • Handboeke:  ongeveer R7 000.

Bereken toelatingspunt