BEd Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

FET - Afrikaans Home Language, English First Additional Language, SP - Afrikaans Home Language, English First Additional Language

Hierdie fase strek van Graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerlinge vir hul loopbaan voorberei.  Daar word gefokus op die integrasie van rou vakkennis en die oordrag van hierdie kennis aan die Graad 7 tot 12-leerlinge.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerling is noodsaaklik.

Daar is drie spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

 • Tale (O220P)
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (O221P)
 • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe (O222P) OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe (O223P)

Modus van aflewering

 • Studente woon kontaksessies op Dinsdag en Woensdag vanaf 15:30 tot 19:30 op Aros se kampus in die Moot by. 
 • Onderrigondersteuning vind deurlopend deur middel van e-Klas (aanlyn) plaas.
 • Praktiese onderwys:  Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen.  Studente word vir die praktieseonderwys-periode deur Aros by 'n skool geplaas.  Dit geld vir gevalle waar die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie.
  • Eerstejaarstudente begin met praktiese onderwys in die derde skoolkwartaal vir 'n aaneenlopende tydperk van drie weke.
  • Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk.
  • Derdejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk.
  • Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk.  Die eerste drie weke vind plaas met die aanvang van die skooljaar in die eerste kwartaal.

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

 • 600 Aros toelatingspunte.
 • Universiteitstoelating.
 • Studente wat die Talekurrikulum (O220P) wil volg, moet 60% in Afrikaans Huistaal en Engels Eerste Addisioneel Taal behaal het.
 • Daar word aanbeveel dat studente wat die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-kurrikulum wil neem Rekeningkunde, Besigheidstudies of Ekonomie tot op matriekvlak geslaag het.
 • Daar word aanbeveel dat studente wat die Natuurwetenskappekurrikulum (O222P) wil neem Lewenswetenskappe tot op matriekvlak geslaag het.
 • Studente wat die Natuurwetenskappe:  Wiskunde en Lewenswetenskappe (O222P) wil volg, moet vir Wiskunde 50% behaal het.
 • Studente wat die Natuurwetenskappe:  Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe (O223P) wil neem, moet Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid geslaag het.
 • Voornemende studente met 'n punt van ten minste 570 sal in aanmerking kom vir plasing op die waglys.  Sodanige studente sal teen 31 Oktober toelating kan ontvang, sou kapasiteit dit toelaat.

Senior Sertifikaat (SS) - Voor 2008 gematrikuleer

 • Universiteitstoelating
 • Studente wat die Natuurwetenskappekurrikulum:  Wiskunde en Lewenswetenskappe (O222P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n D-simbool behaal het.

Kostes vir al die spesialiseringsrigtings

 • Aansoekfooi:  R250 (aansoeke na 31 Oktober ontvang - R500) 
 • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2022)
 • Klasgeld:  ongeveer R47 800 (eerste deposito ingeluit)
 • Handboeke:  ongeveer R7 000

Bereken toelatingspunt

Toelatingspunt van Aros

Kurrikuluminligting

NKR-vlak : 7
Minimum tydperk : 4 jaar
Toelatingspunt: 600
Toelating waglys: 570
Afrikaans Huistaal 60%
Engels Eerste Addisionele Taal 60%
Minimum Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating