BEd Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig

FET - Mathematics, SP - Natural Sciences

Hierdie fase strek van graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerlinge vir hul loopbaan voorberei.  Daar word gefokus op die integrasie van rou vakkennis en die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7 tot 12-leerlinge.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.

Daar is drie spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

 • Tale (O220P)
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (O221P)
 • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe (O222P) OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe (O223P)

Modus van aanbieding 

 • Die modus van aanbieding is afstandonderrig met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.  
 • Praktiese onderwys:  Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen.  Studente word vir die praktiese onderwysperiode deur Aros by 'n skool geplaas.  Dit geld vir gevalle waar die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie.
  • Eerstejaarstudente begin met praktiese onderwys in die derde skoolkwartaal vir 'n aaneenlopende tydperk van drie weke.
  • Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk.
  • Derdejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk.
  • Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk.  Die eerste drie weke vind plaas wanneer die skool in die eerste kwartaal open.

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)

 • 600 Aros-toelatingspunte.
 • Universiteitstoelating.
 • Studente wat die Talekurrikulum (O220P) wil volg, moet 60% in Afrikaans Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal behaal het.
 • Daar word aanbeveel dat studente wat die Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-kurrikulum wil neem Rekeningkunde, Besigheidstudies of Ekonomie tot op matriekvlak geslaag het.
 • Daar word aanbeveel dat studente wat die Natuurwetenskappekurrikulum (O222P) wil neem Lewenswetenskappe tot op matriekvlak geslaag het.
 • Studente wat die Natuurwetenskappe: Wiskunde en Lewenswetenskappe (O222P) wil volg, moet 50% vir Wiskunde behaal het.
 • Studente wat die Natuurwetenskappe:  Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe (O223P) wil neem, moet Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid geslaag het.
 • Voornemende studente wat in besit van ‘n matrieksertifikaat is, met ‘n punt van ten minste 570 sal in aanmerking kom vir plasing op die waglys. Sodanige studente sal teen 31 Oktober toelating kan ontvang, sou kapasiteit dit toelaat. 
 • Voornemende studente wat tans in matriek is met 'n punt van ten minste 570 sal op 'n waglys geplaas word.  Sodanige studente sal toelating ontvang indien die student met die matriekuitslae, wat Januarie 2023 ontvang word, aan die toelatingsvereistes van die program voldoen. 

Senior Sertifikaat (SS) - voor 2008 gematrikuleer

 • Universiteitstoelating
 • Indien 'n voornemende student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.
 • Studente wat die Natuurwetenskappekurrikulum: Wiskunde en Lewenswetenskappe (O222P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n D-simbool behaal het.
 • Studente wat die Talekurrikulum wil volg moet vir Afrikaans en Engels HG ‘n D-simbool behaal het.

Koste per jaar vir al die spesialiseringsrigtings

 • Aansoekfooi:  R250.
 • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023).
 • Klasgeld:  ongeveer R47 800 (eerste deposito ingesluit).
 • Handboeke:  ongeveer R7 000.

Bereken toelatingspunt

Toelatingspunt van Aros

Kurrikuluminligting

NKR-vlak : 7
Minimum tydperk : 4 jaar
Toelatingspunt: 600
Toelating waglys: 570
Wiskunde 50%
Minimum Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating