BEd Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Natuurwetenskappe

Die BEd in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig rus die student toe om die vakspesifieke leerinhoude vir leerders vanaf graad 7 tot 12 in die praktyk effektief te onderrig.

Die toelatingsvereistes is as volg:

600 Aros toelatingspunt;

Universiteitstoelating;

Studente wat die Talekurrikulum (O220P) wil volg, moet ‘n APS van minstens 5 (60-69%) in Afrikaans Huistaal en Engels  Eerste Addisionele Taal behaal het.

Metode van aflewering

Studente woon kontaksessies op Dinsdae en/of Woensdae op Aros se kampus in Waverley, Pretoria by. Onderrigondersteuning vind deurlopend aanlyn plaas deur middel van e-Klas.

Praktiese onderwys

Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen. Studente word vir die praktiese onderwysperiode deur Aros by ʼn skool geplaas. Dit geld in gevalle waar die student nie alreeds by ʼn skool betrokke is nie. Eerstejaarstudente begin met praktiese onderwys in die derde skoolkwartaal vir ’n tydperk van drie weke aaneenlopend. Tweedejaarstudente voltooi twee tydperke van drie weke elk aaneenlopend. Derdejaarstudente voltooi twee tydperke van drie weke elk aaneenlopend. Vierdejaarstudente voltooi drie tydperke van drie weke elk aaneenlopend. Die eerste drie weke vind plaas met die aanvang van die skooljaar in die eerste kwartaal.

Bereken toelatingspunt

Toelatingspunt van Aros