BEd Intermediêre Fase-onderrig

Wiskunde en Natuurwetenskappe

Hierdie fase strek van graad 4 tot 7.  In hierdie fase word 'n werkswyse gevolg wat meer tegnies georiënteerd is.  Verder is die wyse waarop akademiese vaardighede bevorder word ook meer gespesialiseerd.  Die kennis waaraan leerders blootgestel word, word duidelik in hierdie fase omskryf.  Leerdissiplines in hierdie fase sluit Tale, Wiskunde, Natuurwetenskappe en Sosiale Wetenskappe in.  Die onderwyser moet akademiese vaardighede se basiese beginsels in hierdie fase ontwikkel.  Daarom is die vakkennis van opvoedkundiges in die Intermediêre Fase meer uitgebreid.  Die behoefte aan onderwysers in hierdie fase is geweldig groot.

Aros bied twee spesialiseringsrigtings vir BEd Intermediêre Fase aan:

 • Wiskunde en Natuurwetenskappe 
 • Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe 

Modus van aanbieding

 • Die modus van aanbieding is afstandonderrig met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.  
 • Praktiese onderwys: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties by skole te doen. Studente word vir die praktiese tydperk deur Aros by 'n skool geplaas (indien die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie).
  • Eerstejaarstudente begin met praktiese onderwys in die derde skoolkwartaal deur een tydperk van drie aaneenlopende weke te voltooi.
  • Tweedejaarstudente voltooi twee tydperke van drie aaneenlopende weke elk tydens die tweede en derde skoolkwartaal.  
  • Derdejaarstudente voltooi twee tydperke van drie aaneenlopende weke elk tydens die tweede en derde skoolkwartaal. 
  • Vierdejaarstudente voltooi twee tydperke van drie aaneenlopende weke elk.

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) 

 • 600 Aros-toelatingspunte.
 • 50% vir Afrikaans Huistaal/Afrikaans Eerste Addisionele Taal.
 • 50% vir Engelse Huistaal/Engels Eerste Addisionele Taal. 
 • Diploma- of universiteitstoelating. 
 • Studente wat nie gedurende die matriekeksamen universiteitstoelating ontvang het nie, word outomaties vir twee brugmodules (KRIT en LEER) geregistreer. Die twee modules word in die eerste semester van die eerste jaar saam met die BEd-kurrikulum gevolg. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie. 
 • Studente wat die kurrikulum vir Wiskunde en Natuurwetenskappe wil volg, moet 50% in Wiskunde behaal het. Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe of Geografie word aanbeveel. Studente met Wiskundige Geletterdheid kwalifiseer nie vir hierdie rigting nie. 
 • Voornemende studente wat in besit van ‘n matrieksertifikaat is, met ‘n punt van ten minste 570 sal in aanmerking kom vir plasing op die waglys. Sodanige studente sal teen 31 Oktober toelating kan ontvang, sou kapasiteit dit toelaat. 
 • Voornemende studente wat tans in matriek is met 'n punt van ten minste 570 sal op 'n waglys geplaas word.  Sodanige studente sal toelating ontvang indien die student met die matriekuitslae, wat Januarie 2023 ontvang word, aan die toelatingsvereistes van die program voldoen. 

Senior Sertifikaat (SS) - voor 2008 gematrikuleer 

 • Universiteitstoelating.
 • Indien studente nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E's op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie. 
 • Studente wat die kurrikulum vir Wiskunde en Natuurwetenskappe wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het. 

Koste per jaar vir beide spesialiseringsrigtings 

 • Aansoekfooi:  R250.
 • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023).
 • Klasgeld:  ongeveer R50 990 (eerste deposito ingesluit).
 • Handboeke:  ongeveer R7 000.
 

Bereken toelatingspunt

Toelatingspunt van Aros

Kurrikuluminligting

NKR-vlak : 7
Minimum tydperk : 4 jaar
Toelatingspunt: 600
Toelating waglys: 570
Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%
Wiskunde 50%
Minimum Nasionale Senior Sertifikaat met diplomatoelating