BEd Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Die BEd in Grondslagfase-onderrig is spesifiek op die opleiding van onderwysers gerig wat binne die Grondslagfase (graad R tot 3) onderrig wil gee. Die graad bemagtig die student om die beginsels van onderwys (spesifiek tot die fase) te verstaan en om die beginsels in die praktyk toe te pas. Aros se onderwysgraadstudie is daarop gemik om vir studente 'n stewige teoretiese onderbou te gee, terwyl waardevolle praktykervaring hand aan hand met die teorie loop.

 

Binne die verskillende spesialiseringsvelde van die kurrikulum word daar op geletterdheid, gesyferdheid en lewensvaardighede gefokus.

 

Onderrigmedium

Studente woon kontaksessies op Vrydae OF Saterdae by Aros se kampus in Waverley te Pretoria by.

Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (via die internet) plaas.

Praktiese onderwys: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye by skole prakties te doen. Studente word vir die praktiese tydperk deur Aros by 'n skool geplaas (indien die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie).

Eerstejaarstudente begin met praktiese onderwys in die derde skoolkwartaal.

Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Een van die tydperke moet in 'n graad R-klas voltooi word. Die tydperke word tydens die tweede en derde skoolkwartaal voltooi.

Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal een, twee en drie.

Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal en moet in 'n laerskool voltooi word. Die oorblywende twee tydperke kan in enige Grondslagfasegraad voltooi word.

Toelatingsvereistes

Voornemende studente moet oor ‘n toelatingspunt van ten minste 600 beskik om tot die program toegelaat te word, asook ten minste 50% vir Afrikaans Huistaal of Afrikaans Eerste Addisionele Taal en Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal behaal het (sien Toelatingspunt van Aros hoe hierdie punt bereken word).  Voornemende studente met ‘n punt van ten minste 570 sal in aanmerking kom vir plasing op die waglys. Sodanige studente sal teen 31 Oktober toelating kan ontvang sou kapasiteit dit toelaat.

Voornemende studente sonder universiteitsvrystelling word voorwaardelik toegelaat en neem addisioneel twee verpligte oorbruggingsmodules.

Bereken toelatingspunt

Toelatingspunt van Aros

Klasbywoning en onderrigmodel