O210P BEd Intermediêre Fase Onderrig

Wiskunde en Natuurwetenskappe

Die BEd in lntermediêre Fase Onderrig (Wiskunde en Natuurwetenskappe) bemagtig die student om die beginsels van die onderwys vir die spesifieke fase (graad 4 tot 7) te verstaan en om die beginsels in praktyk toe te pas. Hierdie program is veral daarop gemik om die student goed toe te rus in die teorie van spesifieke vakke terwyl die praktykervaring die student goed toerus om eendag as 'n volwaardige onderwyser in die klas te staan.

Toelatingsvereistes

 • Matriek met ‘n APS-telling van 30 (Lewensoriëntering ingesluit)
 • Universiteitsvrystelling
 • Wiskunde ≥ 4

Klasbywoning en onderrigmodel

 • Studente wat die Wiskunde en Natuurwetenskapperigting neem, het verpligte kontaksessies op Vrydae of Saterdae by Aros se kampus in Waverley te Pretoria.
 • Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (via die internet) plaas.
 • Werkgeïntegreerde leer: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties by skole te doen. Studente word vir die praktiese tydperk deur Aros by 'n skool geplaas (indien die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie).
  • Eerstejaarstudente begin met werkgeïntegreerde leer in die derde skoolkwartaal.
  • Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die tydperke word tydens die tweede en derde skoolkwartaal voltooi.
  • Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal een, twee en drie.
  • Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal.