O210P BEd Intermediêre Fase Onderrig

Wiskunde en Natuurwetenskappe

Die BEd in lntermediêre Fase Onderrig (Wiskunde en Natuurwetenskappe) bemagtig die student om die beginsels van die onderwys vir die spesifieke fase (graad 4 tot 7) te verstaan en om die beginsels in praktyk toe te pas. Hierdie program is veral daarop gemik om die student goed toe te rus in die teorie van spesifieke vakke terwyl die praktykervaring die student goed toerus om eendag as 'n volwaardige onderwyser in die klas te staan.

Toelatingsvereistes

Voornemende studente 

 • moet oor goedkeuring vir graadstudies beskik;
 • moet oor ‘n toelatingspunt van ten minste 600 beskik (sien Toelatingspunt van Aros om hierdie punt te bereken);
 • met ‘n punt van ten minste 519 sal in aanmerking kom vir plasing op die waglys - sodanige studente sal teen 31 Oktober toelating kan ontvang sou kapasiteit dit toelaat;
 • moet ‘n APS-telling van ten minste 4 (50-59%) in Afrikaans/Engels Huistaal en 3 (40-49%) in Engels Eerste Addisionele Taal behaal het;
 • moet ‘n APS van minstens 4 (50-59%) in Wiskunde behaal het (Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe of Geografie word aanbeveel);
 • sonder universiteitsvrystelling word voorwaardelik toegelaat en doen addisioneel twee oorbruggingsmodules (KRIT111 en LEER113) wat op die alternatiewe klasdag geneem moet word.

 

Klasbywoning en onderrigmodel

 • Studente het verpligte kontaksessies op Vrydae of Saterdae by Aros se kampus in Waverley te Pretoria.
 • Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (via die internet) plaas.
 • Praktiese onderwys: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties by skole te doen. Studente word vir die praktiese tydperk deur Aros by 'n skool geplaas (indien die student nie alreeds by 'n skool betrokke is nie).
  • Eerstejaarstudente begin met praktiese onderwys in die derde skoolkwartaal.
  • Tweedejaarstudente voltooi twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die tydperke word tydens die tweede en derde skoolkwartaal voltooi.
  • Derdejaarstudente voltooi ook twee aaneenlopende tydperke van drie weke elk gedurende kwartaal een, twee en drie.
  • Vierdejaarstudente voltooi drie aaneenlopende tydperke van drie weke elk. Die eerste drie weke vind plaas met skoolaanvangs in die eerste kwartaal.

Bereken toelatingspunt