O150P Dip Graad R Onderrig

Hierdie is nie 'n volwaardige onderwyskwalifikasie vir grondslagfaseonderrig nie. Die kwalifikasie is spesifiek daarop gerig om persone wat nie aan die vereistes vir graadstudies voldoen nie, 'n toegangsroete tot BEd in Grondslagfase Onderrig te bied. Studente wat vir hierdie kwalifikasie wil inskryf, moet reeds 'n praktiserende graad R-assistent/onderwyser wees of, indien tans in matriek, so spoedig moontlik vir 'n graad R-pos aansoek doen.

As deel van grondslagfaseonderwys in Suid-Afrika is die Diploma in Graad R Onderrig spesifiek daarop gerig om onderwysers op te lei wat fokus op die onderrig van Graad R-leerders. Praktykgebaseerde opleiding vorm die basis van hierdie kwalifikasie en dra daartoe by dat die student ontwikkel tot 'n professionele, kundige, roepingsgedrewe graad R-opvoeder.

Na suksesvolle voltooiing van die program sal studente die nodige leierskap aan die dag kan lê om innoverend te werk te gaan om leerders binne die spesifieke konteks van graad R te onderrig. Die opvoeder leer hoe om graad R-leerders toe te rus met die nodige waardes, vaardighede en kennis wat noodsaaklike boustene is vir formele onderrig binne die graad.

Onderrigmedium

  • Studente woon verpligte kontaksessies op Vrydae of Saterdae by Aros se kampus in Waverley te Pretoria by.
  • Deur die res van die week vind onderrig deur middel van e-Klas (via die internet) plaas.
  • Praktiese onderwys: Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye prakties by kleuterskole te doen. 
    • Eerstejaarstudente begin met praktiese onderwys in die tweede en derde kwartaal.
    • Tweedejaar- en derdejaarstudente se praktiese tydperk begin vanaf die eerste skooldag vir 'n tydperk van drie weke asook gedurende die tweede en derde kwartaal.

Toelatingsvereistes

Voornemende studente

  • moet oor ‘n toelatingspunt van ten minste 445 beskik om tot die program toegelaat te word (sien Toelatingspunt van Aros om die berekening te doen);
  • met ‘n punt van ten minste 425 sal in aanmerking kom vir plasing op die waglys - sodanige studente sal teen 31 Oktober toelating kan ontvang sou kapasiteit dit toelaat.

 

Bereken toelatingspunt