NGOS Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Tale

Die Nagraadse Onderwyssertifikaat in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig rus die student wat reeds oor die nodige vakkennis in 'n vakgebied beskik toe om die vakspesifieke leerinhoude vir leerders vanaf graad 7 tot 12 in die praktyk effektief te onderrig.

Vir spesialisering in Tale vir die VOO-vakmetodiek moet studente wat in Afrikaans Huistaalonderrig wil spesialiseer, ten minste Afrikaans 3 geslaag het. Studente wat in Engels Eerste Addisionele Taal wil spesialiseer, moet ten minste English Language 3 en Literature op NKR-vlak 7 geslaag het. Vir die SF-vakmetodiek is Afrikaans 2 en/of English 2 die voorvereiste.

Metode van aflewering

Hierdie kursus word hoofsaaklik aanlyn deur middel van e-leer aangebied met akademiese ondersteuning tydens beperkte ontmoetingsgeleenthede. Onderrigondersteuning vind deurlopend aanlyn deur middel van e-Klas plaas.

Praktiese onderwys

Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen. Die praktiese tydperke sal bepaal word na gelang van die student se keuse om die program voltyds of deeltyds af te handel. Voltydse studente wat studie in een jaar wil voltooi (met 'n maksimum van tot twee jaar), doen in die eerste semester vier weke prakties sowel as vier weke in die tweede semester. Deeltydse studente wat studie oor twee jaar versprei (met 'n maksimum van tot drie jaar) doen twee weke prakties per semester.