Terug na bo

KRIT112 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2023

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kennisbegrip toon deur in staat te wees om te bepaal wat kritiese en analitiese denke behels en hoekom dit as fundamenteel geag moet word; 
  • oor metode of werkswyses beskik deur kritiese en analitiese denkprosesse sowel as probleemoplossingsmetodes te kan ontwikkel; en
  • die vermoë demonstreer om probleme wat voorkom in die alledaagse lewe op te los deur van kreatiewe en analitiese denke gebruik te maak.

 

 

After completing this module, students should be able to

  • show knowledge and understanding by being able to determine what critical and analytical thinking entails and why it must be seen as fundamental; 
  • have methods or procedures by developing critical and analytical thought processes as well as problem-solving methods; and
  • demonstrate the ability to solve problems in day-to-day life by utilising creative and analytical thinking.