Akademiese kwaliteit en ontwikkeling

Die Akademiese Kwaliteit en Ontwikkeling Afdeling (AKO) is oorhoofs verantwoordelik vir die beplanning, ontwerp, ontwikkeling, implementering en hersiening van Aros se programme en kursusse. Die kwaliteitversekering van Aros se programme, asook die kwaliteit van assessering en moderering geniet hoë prioriteit in hierdie afdeling. In hierdie afdeling word daar ook voortdurend aandag gegee aan die herakkreditasie van Aros se bestaande programme, asook aan akkreditasie van nuwe programme. Die ontwikkeling en hersiening van Aros se unieke kwaliteit studiegidse wat getuig van ’n Christelike inslag geniet deurlopend aandag. Ten einde die dosente en assistente te ondersteun in hul werksaamhede is daar deurlopend Onderrig en Leer opleiding geleenthede.  AKO is ook verantwoordelik vir die ondersteuning van studente met betrekking tot e-Leer en e-Klas.

 

Die personeel van Akademiese Kwaliteit en Ontwikkeling word in Tamarisk gehuisves.

 

Foto kom hier

Mev Adri Smit

Bestuurder: Akademiese Kwaliteit en Ontwikkeling

adri.smit@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Anet Dippenaar

Administratiewe Beampte: Program en Kurrikulum

anet.dippenaar@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Anet Dippenaar

Administratiewe Beampte: Program en Kurrikulum

anet.dippenaar@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Roelanie Boersema

Kwaliteitversekeringsbeampte

roelanie.boersema@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Riana Burger

e-Leer Ontwikkelingsassistent

riana.burger@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Lisenka Hagg

Leermateriaalbeampte

lisenka.hagg@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Elmari van der Merwe

Kurrikulumontwikkelingsbeampte

elmari.vandermerwe@aros.ac.za