Institusionele Kwaliteit en Akademiese Steun (IKAS)

Die Institusionele Kwaliteit en Akademiese Steun-afdeling is oorhoofs verantwoordelik vir die beplanning, ontwerp, ontwikkeling, implementering en hersiening van Aros se programme en kursusse. Die kwaliteitversekering van Aros se programme, asook die kwaliteit van assessering en moderering geniet hoë prioriteit in hierdie afdeling. In hierdie afdeling word daar ook voortdurend aandag gegee aan die herakkreditasie van Aros se bestaande programme, asook aan akkreditasie van nuwe programme. Die ontwikkeling en hersiening van Aros se unieke kwaliteit studiegidse wat getuig van ’n Christelike inslag geniet deurlopend aandag. Ten einde die dosente en assistente te ondersteun in hul werksaamhede is daar deurlopend Onderrig en Leer opleiding geleenthede.  IKAS is ook verantwoordelik vir die ondersteuning van studente met betrekking tot e-Leer en e-Klas.

 Mej Chris-Mari van Zyl

Afdelingshoof: Institusionele Kwaliteit en Akademiese Steun

Mnr Marius van Rooyen

E-Leer OntwerperMej Lisenka Hagg

Studiegids Koördineerder

lisenka.h@aros.ac.za


Mev Roelanie Boersema

Kwalititeitversekering Assistent

roelanie.boersema@aros.ac.zaAros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.